Verzending, betaling & retourneren

Levering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Secoff de wijze van verzending. Indien Secoff de wijze van verzending heeft gekozen, zijn de risico’s van het transport/de verzending voor Secoff. De afnemer draagt het risico van het product van het ogenblik vanaf het moment van ontvangst.

De wijze van aflevering/ transport wordt bepaald door Secoff, tenzij anders is overeengekomen of Afnemer de Producten zelf zal komen afhalen bij Secoff, in welk geval Afnemer de Producten onverwijld dient af te halen nadat Secoff heeft meegedeeld dat de Producten klaar staan.

Levertijd

De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Secoff.

De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Secoff na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Secoff een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Secoff. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Secoff.

Betaling

Alle offertes/ aanbiedingen van Secoff zijn geldig tot veertien (14) dagen na uitbrengen en vervallen daarna automatisch, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Secoff. Alle aanbiedingen van Secoff zijn schriftelijk en kunnen te allen tijde weer worden ingetrokken.

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Secoff tijdig een ondertekend exemplaar van een door haar uitgebrachte offerte ontvangt van Afnemer, dan wel wanneer Secoff een bestelling of opdracht schriftelijk bevestigt aan Afnemer of feitelijk met de levering begint.

Consumenten krijgen 14 dagen bedenktijd vanaf het moment dat zij het product hebben ontvangen.

Retournering

Voor in opdracht vervaardigde, al dan niet op maat gemaakte, Producten geldt in geen geval een herroepingsrecht (ook niet voor consumenten).

Secoff is te allen tijde gerechtigd om onderhandelingen met Afnemer over een aanbieding of Overeenkomt af te breken, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Secoff is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde partij.

Identiteit Secoff

Secoff Office & Design bv

Lathyrusplein 3B

3051 TL Rotterdam

info@secoff.nl

010 262 2010

KVK-nummer: 87996405