Algemene voorwaarden

Secoff Office & Design bv is onderdeel van Secoff Office & Design bv, ingeschreven onder KVK-nummer 87996405 te Rotterdam en ingeschreven op Lathyrusplein 3B, 3051 TL Rotterdam.

Postadres

Secoff Office & Design bv

Lathyrusplein 3B, 3051 TL Rotterdam

Tel: 010 262 2010

Email: info@Secoff.nl

DEFINITIES

 • Secoff: Secoff Office & Design bv.
 • Afnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Producten of Diensten afneemt (of tracht af te nemen) van Secoff Office & Design bv;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Secoff Office & Design bv en de Afnemer;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Partij: Secoff Office & Design bv dan wel Afnemer;
 • Product: een zaak in de zin van art. 3:2 BW die Secoff Office & Design bv onder de Overeenkomst levert of zal leveren aan Afnemer;
 • Dienst: een activiteit die Secoff Office & Design bv onder de Overeenkomst verricht of zal verrichten ten behoeve van de Afnemer;
 • Werkzaamheden: montagewerkzaamheden, projectwerkzaamheden, advieswerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, inrichtingswerkzaamheden, levering producten
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel in geschrifte op papier als elektronisch schriftelijk (e-mail).

Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Herroepingsrecht

 1. Voor in opdracht vervaardigde, al dan niet op maat gemaakte, Producten geldt in geen geval een herroepingsrecht (ook niet voor consumenten).

Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. U kunt mailen naar info@secoff.nl indien u een klacht heeft.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.